REGULAMIN PROMOCJI „SHARP – 5 PROCENT”

§ 1. Informacje ogólne.

1. Organizatorem Promocji „SHARP – 5 PROCENT” (zwany dalej Organizatorem; zwanej dalej Promocją) jest GoodAir Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000663007, NIP: 8971834947, REGON: 366551417, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

2. Miejscem realizacji Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego pod adresem internetowym: www.goodair.pl.

3. Promocja skierowana jest do Klientów punktów handlowych, które zawarły z Organizatorem umowę współpracy handlowej na zasadach określonych w tej umowie.

§ 2. Okres trwania Promocji.

1. Promocja trwa w okresie od 25.04.2018 do odwołania .

2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

§ 3. Uczestnictwo w Promocji.

1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która z polecenia punktu handlowego zakupi w sklepie internetowym Organizatora, znajdującym pod adresem internetowym: www.goodair.pl oczyszczacz powietrza marki Sharp o minimalnej wartości 569 zł, użyje określonego w Regulaminie Promocji indywidualnego kodu promocyjnego i nie odstąpi od umowy w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

2. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli osoba, która z polecenia punktu handlowego zakupi oczyszczacz powietrza marki Sharp w sklepie internetowym Organizatora jako przedsiębiorca – w celu skorzystania z rabatu, wskaże Organizatorowi imię i nazwisko osoby uprawnionej do jego realizacji, która będzie brała udział w niniejszej Promocji jako konsument.

3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

§ 4. Warunki Promocji.

1. W przypadku zakupu produktu oferowanego przez Organizatora w jego sklepie internetowym na skutek polecenia punktu handlowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu – Uczestnik promocji otrzyma od Organizatora rabat w wysokości 5% wartości zakupionego oczyszczacza powietrza marki Sharp do jednorazowego wykorzystania w punkcie handlowym, dokonującym polecenia, który będzie mógł zrealizować najwcześniej po upływie 21 dni od dnia zakupu.

2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wpisanie przy zakupie oczyszczacza powietrza marki Sharp oferowanego przez Organizatora w jego sklepie internetowym indywidualnego kodu promocyjnego przypisanego dla punktu handlowego, jak poniżej:

  • allure - Allure Beauty Magdalena Wyszomirska, ul. Ludmiły Korbutowej 4a/1, 30-218 Kraków
  • futura – Centrum Futura Irena Dawidiuk, ul. Wawrzyniaka 9C, 53-022 Wrocław
  • plominski –  Fizjoterapia Płomiński, ul. Kurkowa 29.2, 50-210 Wrocław
  • prestiz – Instytut Urody Prestiż, Rynek 46/47/2, 50-116 Wrocław

3. Uczestnik promocji będzie mógł skorzystać z rabatu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu po upływie 21 dni od dnia zakupu produktu.

4. Uczestnik Promocji chcący zrealizować rabat w punkcie handlowym, który dokonał polecenia, skutkującego zakupem oczyszczacz powietrza marki Sharp w sklepie internetowym Organizatora – ma obowiązek podać w punkcie handlowym Współorganizatora numer zamówienia w sklepie internetowym Organizatora. Po zrealizowaniu rabatu przez Uczestnika Promocji – rabat wygasa.

5. Uczestnik promocji może zrealizować rabat w punkcie handlowym, który dokonał polecenia, skutkującego zakupem oczyszczacza powietrza marki Sharp w sklepie internetowym Organizatora w terminie 2 miesięcy od dnia zakupu produktu. Po tym terminie – rabat wygasa.

6. Produkty, które zostały zakupione w ramach Promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie sklepu. W przypadku zwrotu oczyszczacza powietrza marki Sharp przez Uczestnika promocji – rabat nie przysługuje.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może zgłaszać w trakcie trwania Promocji oraz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej zakończenia.

2. Reklamacja może zostać zgłoszona za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej.

3. Reklamacje:

a) zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej – należy przesyłać na adres siedziby Organizatora Promocji z dopiskiem: „Reklamacja Promocji SHARP – 5 PROCENT”.

b) zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej – należy przesłać na adres: e-mailo- wy: bok@goodair.pl, wpisując jako temat wiadomości: „Reklamacja Promocji SHARP – 5 PROCENT”.

4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej – data wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora.

5. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania rekla-macyjnego Komisja powiadamia Uczestnika Promocji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana, tj.:

a) listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera;

b) pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji e-mailem.

6. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna, przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji Współorganizatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

3. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat usług Organizatora i Współorganizatora Promocji drogą elektroniczną, w szczególności na podany adres e-mail.

4. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora i Współorganizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji, składających reklamacje będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Promocji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji.

§ 7. Zmiany Regulaminu.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z ważnych przyczyn, do których należą m.in.:

a) zmiana przepisów prawa, regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Uczestnikiem promocji a Organizatorem;

b) konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego, znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Uczestnikiem promocji a Organizatorem;

c) zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wzglę-dami technicznymi lub technologicznymi;

d) zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi promocji.

2. Organizator poinformuje Uczestników Promocji o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika Promocji adres e-mail.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne a akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszystkie treści, zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Organizatora i Współorganizatora Promocji mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora i Współorganizatora oraz na stronie internetowej: https://goodair.pl/sharp-5-procent/.

4. Dodatkowe informacje na temat Promocji będą udzielane drogą mailową pod adresem: bok@goodair.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.